REGULAMIN

REGULAMIN

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.stylowamyszka.pl

1.2 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.stylowamyszka.pl prowadzony jest przez:

Annę Stanuch-Pyrich prowadzącą działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności ul. Gdańska 40/42, 31-411 Kraków, NIP 7342306875, REGON 364376140, adres poczty elektronicznej: sklep@stylowamyszka.pl, numer telefonu: (+48) 534 065 206.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz ich usunięcia.

1.4 Definicje

1.4.1. USŁUGODAWCA/SPRZEDAWCA: Anna Stanuch-Pyrich prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Stanuch-Pyrich wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Gdańska 40/42, 31-411 Kraków, NIP 7342306875, REGON 364376140, adres poczty elektronicznej: sklep@stylowamyszka.pl, numer telefonu: (+48) 534 065 206.
1.4.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.3 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.5 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 1.4.6 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.6.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.7 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.stylowamyszka.pl
1.4.8 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
1.4.9 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. ZAMÓWIENIA

2.1. Aby skorzystać z usług Sklepu należy na stronie www.stylowamyszka.pl zarejestrować się lub złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji. W obu przypadkach należy wypełnić stosowny formularz podając dane osobowe i zaakceptować Regulamin Sklepu.

2.2 W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

imię i nazwisko/nazwa firmy

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

adres poczty elektronicznej

numer telefonu kontaktowego

2.3 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Anna Stanuch-Pyrich Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

2.4 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

2.6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny drogą elektroniczną.

2.7. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

2.8. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.

2.9. Czas realizacji zamówienia podany jest przy każdym produkcie. Jest to czas, który upływa od momentu odnotowania wpłaty na koncie lub od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie do momentu wysyłki Towaru. Moment, od którego liczony jest czas realizacji zależny jest od wybranej formy płatności.

3. DOSTAWA TOWARÓW

3.1 Dostawa towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia. Dostawa zagraniczna ustalana jest indywidualnie z Klientem.
3.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
3.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu
3.4.1 Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
3.4.2 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
3.4.3 Przesyłka pocztowa po uzyskaniu wpłaty za zakupiony towar
3.4.4 Przesyłka kurierska po uzyskaniu wpłaty za zakupiony towar
3.4.3 Odbiór osobisty

3.5. Każda przesyłka wysyłana do Klienta jest odpowiednio zabezpieczona i zapakowana tak, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu. Każdą przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera lub listonosza, jak również – o ile to możliwe – wykonać zdjęcia szkody. Tylko w takim przypadku reklamacje dotyczące uszkodzeń w trakcie transportu będą rozpatrywane.
3.6 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

3.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.6.3. Odbiór osobisty. Produkt musi zostać odebrany w przeciągu 5 dni roboczych. Produkt dostępny będzie pod adresem ul. Mochnackiego 18, Kraków. Przed wizytą w punkcie odbioru proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: (+48) 534 065 206 lub mailowy na adres: sklep@stylowamyszka.pl

4. CENY I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

4.2. Płatności dokonać można w następujący sposób:
4.2.1 Przelewem tradycyjnym na konto bankowe: Deutsche Bank, nr rachunku: 91 1910 1048 2640 1940 9029 0001
W tytule przelewu prosimy o podanie nr zamówienia

4.2.2. Przelew natychmiastowy za pośrednictwem serwisu Dotpay należącym i obsługiwanym przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Wielickiej 72.

4.2.3 Płatności elektronicznej oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay

4.2.4. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

4.2.5 Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROTY

5.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres sklepu Stylowa Myszka, ul. Gdańska 40/42, 31-411 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@stylowamyszka.pl).
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.5. Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej, nie przyjmujemy zwrotów przesyłek za pobraniem.

5.6. Zwracany produkt musi być nowy, z metką, nie może nosić śladów użytkowania, zapakowany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną jego zawartością.

5.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwrócić konsumentowi środki za zakupiony towar. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. REKLAMACJA

6.1. Anna Stanuch-Pyrich jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@stylowamyszka.pl

Anna Stanuch-Pyrich zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Sklep Stylowa Myszka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych otrzymanych w procesie rejestracji i złożenia zamówienia. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcie swoich danych.

7.2. W celu realizacji zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres, odbiorcami danych są również firmy transportowe oraz Poczta Polska, za pośrednictwem których wysyłane są przesyłki, a także podmioty obsługujące płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą/kredytową.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.2. Sklep stosuje politykę cookies, która określa zasady wykorzystania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępów) w Sklepie Stylowa Myszka brak zmian dokonanych przez użytkownika w przeglądarce oznacza akceptację polityki cookies stosowanej przez sklep.